תקנון שימוש באפליקציה

ברוכים הבאים לאפליקציית AVIVI SMART & SIMPLE (להלן: "האפליקציה")

 1. האפליקציה הינה בבעלות קבוצת אביבי מטבחים (להלן "קבוצת אביבי מטבחים" / "אביבי מטבחים"), שמשרדה הראשי שוכן באזור תעשיה בני דרום, מושב בני דרום.
 1. השימוש באפליקציה מותנה בהסכמת כל אדם העושה בו כל שימוש לכל האמור בתקנון זה. כניסת כל אדם לאפליקציה מהווה הסכמה בלתי מותנית ובלתי מסויגת מטעמו לכל תנאי תקנון זה.
 1. השימוש באפליקציה נתון לכל לקוח שמסר את פרטי טלפון הנייד שלו, לצורך צפייה במידע, תכניות, וסטטוס לגבי הזמנות שביצע אצל אחת החברות בקבוצת אביבי מטבחים ולאחר קבלת SMS המאשר את הגישה, בהתאם למספר הטלפון הנייד שנמסר.
 1. השימוש הוא עבור המשתמש / הלקוח בלבד המצהיר בזאת כי הוא מודע לתוכן תקנון זה, מקבל על עצמו את כל תנאיו, באופן מלא וללא יוצא מן הכלל וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה אחרת ו/או זכות תביעה נגד אביבי מטבחים ו/או מי מטעמה.
 1. אין לעשות כל שימוש באפליקציה אלא לשם עיון בתכניה ו/או ביצוע פניות באמצעותה. חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתקנון.
 1. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור את התוכן המוצג באפליקציה ו/או חלקו (לרבות תמונות) ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או אחר אלא לאחר קבלת הסכמת אביבי מטבחים, מראש ובכתב. הבעלות והזכויות (לרבות זכויות יוצרים) בכל המידע ו/או הפרסומים ו/או הצילומים באפליקציה זו שייכת באופן בלעדי לאביבי מטבחים ו/או לצד ג' מטעמה.
 1. תקנון זה וכן חלק מהתכנים באפליקציה מנוסחים בלשון זכר ויחיד, מטעמי נוחות – אך האפליקציה מיועד לנשים וגברים כאחד והכוונה בכל מקום גם ללשון נקבה וגם לרבים, בשינויים המחויבים.
 1. הזכויות בכל הסימנים המסחריים המופיעים באפליקציה זו (לרבות הלוגו) שייכות לאביבי מטבחים ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם כל שימוש ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או הפצה אלא לאחר קבלת הסכמת אביבי מטבחים, מראש ובכתב.
 1. במסגרת הזדהות באפליקציה יידרש כל לקוח להזין במערכת פרטים אישיים. הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי לפרטים שהזין. אביבי מטבחים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות שיבצע הלקוח, לרבות בהקלדת פרטים וכיוב'. אביבי מטבחים /או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרם ללקוח ו/או לכל גורם עקב אי קליטה של נתונים שהזין, או חלקם במערכת ו/או כל בעיה טכנית שתקשה ו/או תמנע את השימוש באפליקציה, צפייה בתכנים, פתיחת פניה לשירות וכיוב', או חלק אחר ממנה.
 1. אביבי מטבחים, ו/או מי מטעמה, תהא רשאית למסור את פרטי המשתמש באפליקציה לכל גורם לפי דרישת משטרת ישראל ו/או צו שיפוטי ו/או על פי הוראות כל דין ו/או במקרה שתידרש לעשות כן.
 1. כל משתמש באפליקציה מודע לכך ומצהיר כי ידוע לו כי הפרטים שיזין באפליקציה יכללו במאגר המידע של אביבי מטבחים ו/או מי מטעמה והיא תהא רשאית לעשות בהם שימוש על פי דין וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ו/או כל אמצעי תקשורת אחר. אביבי מטבחים לא תעביר מידע מזהה ואישי של המשתמש באפליקציה, בכפוף לאמור בסעיף 10 דלעיל, אלא אם יבקש או יאשר זאת המשתמש.
 1. המועד הקובע לעניין פניות באפליקציה, מכל מין וסוג שהוא, מטעם המשתמש הוא המועד בו תתקבל בפועל הפניה ו/או ההודעה אצל אביבי מטבחים. ככל שמדובר במועד שאינו ביום עסקים תחשב הפניה כאילו התקבלה בבוקר יום העסקים הראשון לאחריו. מובהר כי לא ניתן להשתמש באפליקציה לצורך פניה לביטול עסקה ו/או שינוי עסקה ופניה מעין זו תעשה בכתב בהתאם לאמור בהזמנה המקורית.

אחריות

 1. שימוש באפליקציות כרוך בסיכונים שונים (לרבות עקב שימוש זדוני מצד גורמים שונים). כל משתמש באפליקציה זו מצהיר כי הוא מודע לסיכונים אלה וכי הוא עושה שימוש באפליקציה זו על אחריותו הבלעדית. אביבי מטבחים אינה נוטלת על עצמה אחריות לכל סיכון, לרבות הימצאותן של תוכנות ריגול ו/או וירוסים ו/או כיוב' אשר עלולות לגרום לכל נזק מכל מן וסוג שהוא.
 1. המידע באפליקציה הינו מידע תמציתי ואינו מתיימר להיות מידע מלא ומקיף. אביבי מטבחים לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באפליקציה.
 1. כמו כן, המשתמש יישא לבדו באחריות לגבי כל שימוש שיעשה במידע ואביבי מטבחים, או מי מטעמה, לא תהא אחראית לכל הוצאה ו/או הפסד ו/או אי נוחות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ו/או עוגמת נפש וכיוב' אשר יגרמו למשתמש ו/או למכשיר הסלולרי ו/או לצד שלישי.
 1. אביבי מטבחים ו/או מי מטעמה, תהא רשאית, בכל עת, לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את השימוש באפליקציה מכל סיבה, ו/או אם ארעה תקלה כלשהי העלולה לפגוע בשימוש באפליקציה ו/או במקרה של כוח עליון או אירועים אחרים שיש בהם להשפיע על השימוש באפליקציה ו/או אם בוצעה פעולה בניגוד לתקנון זה.

תנאים כלליים:

 1. השימוש באפליקציה הוא פרטי בלבד. השימוש יעשה ממכשיר טלפון סלולרי או ממכשיר תומך המאפשר הורדת האפליקציה.
 1. אביבי מטבחים תהא רשאית, בכל עת לסגור את האפליקציה ו/או לשנותה לרבות מבחינת מראה ומבחינת תכנים ו/או לבטל חלק מהפונקציות הקיימות באפליקציה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא שיהא עליה להודיע על כך מראש. המשתמש מאשר ומצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כלפי אביבי מטבחים בגין שינויים כאלה.
 1. אביבי מטבחים תהא רשאית, בכל עת, לשנות תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. אישור כניסה לאפליקציה תהווה אישור כי הלקוח קרא בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים לעיל וכי הם ברורים לו ומוסכמים על ידו.
 1. השימוש באפליקציה ו/או לחיצה על כפתור "אישור" לשם שימוש באפליקציה מהווה הסכמתו המלאה של הלקוח לכל האמור בתקנון זה.
 2. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על תקנון זה ועל השימוש באפליקציה זו, על כל הנובע והכרוך בכך. כל סכסוך ו/או שאלה בקשר לאפליקציה ו/או השירות המוצע בו יוכרעו על ידי בית המשפט במחוז מרכז, שלו נתונה הסמכות העניינית לדון בעניין.